• Základné informácie

    • Mgr. Renáta Zenníková

     email: zennikova.r@zoznam.sk

      

     Konzultačné hodiny:

     Pondelok 13:50-14:50, zborovňa na prízemí ZŠ

                  

     Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020

     • 20. 11. 2019 – Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

      

     • Do 20. 2. 2020 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      

     • 5. 3. - 30. 4. 2020 - Talentové skúšky.

      

     • 1. 4. 2020  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      

     • Do 10. 4. 2020 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

      

     • 15. 4. 2020 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      

     • 11. 5. 2020 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).

      

     • 14. 5. 2020 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).

      

     Informácie o stredných školách na stránke:
     https://www.svs.edu.sk/
     https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

     Zápisné lístky:

     Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

     Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie