• Základné informácie

    • Mgr. Renáta Zenníková

     email: zennikova.r@zoznam.sk

      

     Konzultačné hodiny:

     Utorok 14:00-15:00, zborovňa na 1. poschodí ZŠ

                  

     Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019

     - 21. 11. 2018 – Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ


     - Do 20. 2. 2019 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.


     - 25. 3. - 12. 4. 2019 - Talentové skúšky.

     - 3. 4. 2019  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     - Do 10. 4. 2019 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).


     - 16. 4. 2019 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.


     - 13. 5. 2019 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).


     - 16. 5. 2018 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).

     Zápisné lístky:

     Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

     Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie