• História školy

    •  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,

      BANANSKÁ 46, 921 01  BANKA

      História školy:

          Škola má dlhoročnú históriu. V roku 1930 bola zriadená v Banke Obecná ľudová škola. V rokoch  1935 - 37 sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo na čele so Silvestrom Rybárikom postaviť v obci novú školskú budovu. Vyučovať sa v nej začalo 1. septembra 1937  a  mala 6 učební. Svojmu poslaniu slúži dodnes. V roku 1953 bola zriadená Osemročná škola v Banke s ôsmimi triedami a zaviedlo sa čiastočné dvojzmenné vyučovanie pre nedostatok priestorov.  Od roku 1973 sa obec Banka stala miestnou časťou mesta Piešťany. Škola dostala názov 6. ZDŠ v Piešťanoch, Banka, okres Trnava. V roku 1974 sa v škole nainštalovalo ústredné kúrenie a v roku 1975 pribudla školská družina. Škola v Banke bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch  20. storočia známa úspechmi v oblasti telesnej a brannej výchovy. Žiaci pod vedením učiteľa Bernarda Hulmana získali viacero popredných umiestnení v okresných, krajských, republikových a celoštátnych súťažiach. V roku 1995 sa obec osamostatnila, škola sa premenovala na  Základnú školu v  Banke.

          Vďaka sponzorským aktivitám vedenia školy a rodičovskej rady v roku 2002 podarilo sa vytvoriť priestory pre dve triedy a odstrániť zmennosť vyučovania na I. stupni. Od 1. mája 2002 je v škole jednozmenné vyučovanie pre všetkých žiakov.

          V súčasnom období naďalej zastáva významné miesto vo verejnom živote obce.

          HISTÓRIA ŠKOLY

      REKONŠTRUKCIA ŠKOLY 2006

      

      

      

      

     Súčasnosť  ZŠ s MŠ v Banke:

      Škola je plnoorganizovaná, s  právnou subjektivitou od 1.januára 2002. Jej zriaďovateľom je od 1.júla 2002 obec Banka. Od 1.8.2004 je spojená s materskou školou. Od školského roku 2019/2020 je budova materskej školy na spoločnom pozemku so základnou školou. V  tomto školskom roku nám bola pristavená aj nová školská kuchyňa a jedáleň, nové učebne a aj dlho vytúžená telocvičňa.  

       

     Materská škola poskytuje predškolskú prípravu. Naša nová materská škola, ktorá zdieľa pozemok so základnou školou má 3 oddelenia rozdelené podľa veku: LIENKY - 3-4 ročné deti, VČIELKY - 4-5 ročné deti a MOTÝLIKY - 5-6 ročné deti.  Vytvorením  príležitosti navštevovať materskú školu sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Najdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti dieťaťa predškolského veku, ako jednej  zo zložiek školskej zrelosti alebo školskej pripravenosti. Deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach. Učiteľky MŠ sa snažia usporiadať denné činnosti tak, aby sa život v materskej škole stal pre deti radostný, zaujímavý a príťažlivý. K  tomuto využívame aj interaktívne tabule. Naša nová materská škola má kapacitu 50 detí. 

                                   

         

     Základná škola má  11  tried 1. až  9. ročníka, poskytuje základné vzdelanie.

     Žiaci majú možnosť navštevovať školský klub detí a stravovať sa v  novej školskej jedálni. V triedach sú menšie počty detí, čo umožňuje venovať primeranú pozornosť všetkým deťom. Pomáhať  slabšie prospievajúcim žiakom, vyhľadávať talentovaných, rozvíjať ich schopnosti a umožniť im preukázať svoj talent od školských kôl až po krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže.

     V škole sa vyučuje anglický jazyk ako hlavný cudzí jazyk už od 1. ročníka a v roku 2017/2018 sme otvorili okrem klasickej aj 1. bilingválnu triedu, v ktorej sa vyučuje metódou CLIL. Touto metódou sa snažíme postupne vyučovať viacero predmetov na prvom stupni. Od 7. ročníka  sa na základe Školského vzdelávacieho programu učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Žiaci sú dostatočne jazykovo pripravení na zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku.

     Od septembra 2002 má škola počítačovú triedu, od roku 2003 dve odborné počítačové učebne, od roku 2008 aj tretiu – pohyblivú - PC učebňu. Vďaka projektu eSlovakia s internetom. V roku 2019 sa počítačová trieda presťahovala do jazykovo-počítačovej učebne v novopostavenom komplexe. 

     Podporou zdravej výživy je zavedenie mliečneho a ovocného dňa v týždni na I. stupni v rámci desiatového programu. Už niekoľký rok je naša škola zapojená do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách, na základe ktorého dostávajú všetci žiaci týždenne buď jablkovú šťavu, alebo jablko. V rámci projektu ALINO  sa zameriavame na  environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia.

     Vďaka projektu Otvorená škola, ktorý vypracoval obecný úrad v spolupráci s vedením školy, a vďaka sponzorom  má škola zrekonštruované polyfunkčné ihrisko s pevnou plochou. 

     Získané poznatky z jednotlivých predmetov si majú možnosť žiaci rozšíriť počas exkurzií, ktoré sú odborne zamerané a poskytujú im širší rozhľad.

     Budúcnosť školy:

     Cieľom našej školy je pokračovať v uplatňovaní tvorivých foriem a metód, humanizovať prácu v škole tak, aby žiak dokázal spracovať a využiť získané informácie z jednotlivých predmetov, osvojil si dobré komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku, vedel zvládnuť pracovnú a psychickú záťaž a dôveroval vlastným silám.               

     V oblasti výchovy a vzdelávania žiakov chceme ešte kvalitnejšie pokračovať v tradícii bezproblémového prechodu cez jednotlivé stupne školskej dochádzky. Od školského roku 2005/2006 sme rozšírili  zameranie školy na vyučovanie cudzích jazykov. V tomto trende chceme pokračovať i naďalej.  

     Od septembra 2004 sa formou vzdelávacích poukazov rozšírila krúžková činnosť v základnej škole. Vedúcimi krúžkov sú  pedagogickí zamestnanci našej školy.

     Naším cieľom je, aby každý žiak  ukončil školskú dochádzku v našej škole počítačovo gramotný, jazykovo zdatný, všestranne vzdelaný, aby vedel o svojich kvalitách a snažil sa ich ďalej rozvíjať tak, aby bol dobre pripravený pre svoj budúci život.

      

      Do galérie HISTÓRIA ŠKOLY boli nahraté fotografie.

      

      

                                              Naposledy upravené: SEP 2019                                                                       

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie