• Profil školy

    •  

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/info.png Ponúkame žiakom  

     Škola žiakom ponúka tieto možnosti:                                           

     • Jednozmenné vyučovanie pre 1. až  9. ročník

     • Školský klub detí od 6:30 do 17:00 hod.

     • Stravovanie v novopostavenej školskej jedálni

     • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka

     • Vyučovanie metódou CLIL

     • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

     • Vyučovanie ruského a nemeckého jazyka od 7. ročníka

     • Individuálny rozvoj schopností žiakov

     • Nízke počty žiakov v triedach

     • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa  

     • Škola v prírode pre I. stupeň

     • Rôznorodá krúžková činnosť

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

     Riaditeľka školy:

     Mgr. Karin Fabian Kusovská

      

     Štatutárna zástupkyňa RŠ pre ZŠ:

     PaedDr. Dagmar Petláková

      

     Zástupkyňa RŠ pre MŠ:

     Monika Motyčková

      

     Vedúca hospodárskeho úseku:

     Katarína Margetínová

      

     Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Renáta Zenníková 

     Konzultačné hodiny: pondelok 13:50-14:50 (zborovňa na prízemí ZŠ)

     Viac informácií -  Výchovné poradenstvo

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/skins/clipart/clipart43.jpg Triedy a mená triednych učiteľov:

      

     1.A trieda -  Mgr. Viera Papánková    

     1.B trieda -  Mgr. Klaudia Zemaníková

     2.A trieda – Mgr. Katarína Šimkovičová

     3.A trieda – Mgr. Iveta Petrášová

     3.B trieda – Mgr. Róbert Valovič

     4.A trieda – Mgr. Denisa Kollárová

     5.A trieda – Mgr. Silvia Kumová

     6.A trieda – RNDr. Katarína Šišanová

     7.A trieda – Mgr.  Mária Glasnáková

     8.A trieda – Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

     9.A trieda – Mgr.  Renáta Zenníková

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/datetime/clock2.png Harmonogram vyučovacích hodín:

     1.  hodina   08:00   -    08:45     

     2.  hodina   08:55   -    09:40       

     3.  hodina   09:50   -   10:35

     4.  hodina   10:50   -   11:35         

     5.  hodina   11:40   -   12:25 

     6.  hodina   12:30   -   13:15

     7.  hodina   13:45   -   14:30    

       

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/freetime/lego_piece.png Školský klub detí:

     1. – 4. Ročník

     Vychovávateľky:    Bc. Jana Ščípová

                                 Ingrid Turčányová

                                 Mgr. Kristína Sékeľová

      

     Ranná zmena od 6:30 do 7:45 hod.

     Popoludňajšia zmena od 11:35 do 17:00 hod.

     Poplatok za ŠKD je 10€ mesačne.

      

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/teachers_day.png Krúžky a vedúci krúžkov:

     Drama English                                                    - Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

     Logika v škole                                                     - RNDr. Katarína Šišanová a Mgr.  Renáta Zenníková

     Crazy Art                                                             - Mgr. Denisa Kollárová

     Šikovníček                                                          - Mgr. Viera Papánková

     Syslák športovec                                                 - Mgr. Iveta Petrášová

     Kamarátka nota                                                   - Mgr. Klaudia Zemániková

     Sysláčik Florbalista                                             - Bc. Mário Petlák

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png  Aprobácie vyučujúcich:

     Mgr. Mária Glasnáková                       - telesná výchova, geografia

     Mgr. Denisa Kollárová                               - I. stupeň, anglický jazyk

     Mgr. Karin Fabian Kusovská                     - slovenský jazyk, anglický jazyk, etická výchova

     Ingrid Turčányová                                    - vychovávateľka ŠKD

     Mgr. Viera Papánková                                - I. stupeň, anglický jazyk              

     PaedDr. Dagmar Petláková                       - I. stupeň, etická výchova

     Mgr. Iveta Petrášová                                 - I. stupeň, anglický jazyk

     Mgr. Kristína Sékeľová                              - I. stupeň, vychovávateľka ŠKD

     Bc. Jana Ščípová                                       - vychovávateľka ŠKD

     Mgr. Katarína Šimkovičová                       - I. stupeň 

     RNDr. Katarína Šišanová                           - matematika, geografia, informatika

     Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová            - anglický jazyk, slovenský jazyk, informatika

     Mgr. Róbert Valovič                                   - anglický jazyk

     Mgr. Klaudia Zemániková                          - I. stupeň

     Mgr. Renáta Zenníková                             - slovenský jazyk, dejepis, telesná výchova, občianska výchova

      

                                                                            

                                                                           

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 910 744 445 MŠ: +421 910 199 969
   • +421 905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0337434089
  • Prihlásenie