• Profil školy

    • https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/info.png Ponúkame žiakom  

     Škola žiakom ponúka tieto možnosti:                                           

     • Jednozmenné vyučovanie pre 1. až  9. ročník

     • Školský klub detí od 6:30 do 17:00 hod.

     • Stravovanie v novopostavenej školskej jedálni

     • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka

     • Vyučovanie metódou CLIL

     • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

     • Vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka

     • Rozšírené vyučovanie informatiky

     • Individuálny rozvoj schopností žiakov

     • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa  

     • Škola v prírode pre I. stupeň

     • Rôznorodá krúžková činnosť

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png ŠTRUKTÚRA ŠKOLY

     Riaditeľka školy:

     Mgr. Karin Fabian Kusovská

      

     Štatutárna zástupkyňa RŠ pre ZŠ:

     PaedDr. Dagmar Petláková

      

     Zástupkyňa RŠ pre MŠ:

     Monika Motyčková

      

     Vedúca hospodárskeho úseku:

     Mgr. Karolína Beňová

      

     PORADENSTVO:

     Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Iveta Petrášová - Konzultačné hodiny: utorok 12:30 -13:30

      

     Karierový poradca:

     Mgr. Renáta Zenníková  - Konzultačné hodiny: utorok 13:50 – 14:50 

      

     Koordinátor primárnej prevencie:

     Mgr. Katarína Šimkovičová Konzultačné hodiny: utorok 12:30 -13:30

      

     Koordinátor environmentálnej výchovy:

     Mgr. Silvia Kumová

      

     Viac informácií -  Poradenstvo

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/skins/clipart/clipart43.jpg Triedy a mená triednych učiteľov:      Triedy

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/datetime/clock2.png Harmonogram vyučovacích hodín:

     1.  hodina   08:00   -    08:45     

     2.  hodina   08:55   -    09:40       

     3.  hodina   09:50   -   10:35

     4.  hodina   10:50   -   11:35         

     5.  hodina   11:40   -   12:25 

     6.  hodina   12:30   -   13:15

     7.  hodina   13:45   -   14:30    

       

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/freetime/lego_piece.png Školský klub detí:

     1. – 5. Ročník

     Vychovávateľky:    Ingrid Turčányová

                                Katarína Kondvárová

                                Mgr. Barbora Kubisová

                                

     Ranná zmena od 6:30 do 7:45 hod.

     Popoludňajšia zmena od 11:35 do 17:00 hod.

     Poplatok za ŠKD je 15€ mesačne.

      

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/general/teachers_day.png Krúžky a vedúci krúžkov:

      

     https://zssmsbanka.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/teacher.png  Aprobácie vyučujúcich:

     PaedDr. Lucia Bernát Chorváthová           - anglický jazyk, nemecký jazyk

     Mgr.Art. Barbora Benková                         - výtvarná výchova

     Mgr. Kristína Jantová                                - biológia, chémia

     Mgr. Denisa Kollárová                               - I. stupeň, anglický jazyk

     Katarína Kondvárová                                 - vychovávateľka ŠKD

     Mgr. Barbora Kubisová                              - vychovávateľka ŠKD     

     Mgr. Silvia Kumová                                    - biológia, ekológia

     Mgr. Karin Fabian Kusovská                     - slovenský jazyk, anglický jazyk, etická výchova

     Mgr. Katarína Novobilská                         - slovenský jazyk, dejepis

     PaedDr. Dagmar Petláková                      - I. stupeň, etická výchova

     Mgr. Mário Petlák                                      - informatika

     Mgr. Iveta Petrášová                                - I. stupeň, anglický jazyk

     Mgr. Kristína Sékeľová                              - I. stupeň 

     Mgr. Katarína Šimkovičová                       - I. stupeň 

     Ingrid Turčányová                                    - vychovávateľka ŠKD     

     Mgr. Róbert Valovič                                   - anglický jazyk

     Mgr. Klaudia Zemániková                          - I. stupeň

     Mgr. Renáta Zenníková                             - slovenský jazyk, dejepis, telesná výchova, občianska výchova

      

     E-mail a fotografie -  Učitelia

      

                                                                            

                                                                           

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie