• Poradenstvo

    • Výchovné poradenstvo

     Mgr. Iveta Petrášová

     Konzultačné hodiny: utorok 12:30 -13:30

     Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.


     ZÁKLADNÉ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU        

     Poradenská, konzultačná, informačná činnosť:

     • poradenstvo, konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
     • poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov,
     • koordinačná a vyhodnocovaco-analytická činnosť: prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,
     • poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom,
     • poskytovanie vedeniu školy návrhov a odporúčaní, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,
     • uskutočňovanie vlastnej diagnostickej činnosti u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť,
     • vedenie evidencie a dokumentácie o vyššie spomínaných žiakoch,
     • sledovanie aktuálneho stavu začlenených žiakov, žiakov so ŠVVP, viesť o nich pedagogickú dokumentáciu. 

      

     Oblasť starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami, s poruchami  správania, o nadaných žiakov:

     • zabezpečiť depistáž, diagnostiku a následnú evidenciu žiakov s poruchami v správaní a učení, so školskou neúspešnosťou,
     • pracovať so žiakmi s osobnými, osobnostnými, výchovnými a vzdelávacími problémami, a to formou pravidelných konzultácií so samotnými žiakmi, s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami žiakov,
     • osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka, najmä tým, u ktorých sa vyskytujú adaptačné, výchovné a vzdelávacie problémy,
     • pracovať s nadanými žiakmi a individuálnym prístupom i konzultáciami so zákonnými zástupcami žiakov aj učiteľmi podporovať a rozvíjať nadanie žiaka,
     • venovať osobitnú pozornosť žiakom so ŠVVP - zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom so zdravotným znevýhodnením,
     • zvýšiť starostlivosť o žiakov so ŠVVP, viesť ich evidenciu, sledovať platnosť odborných správ z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, zabezpečovať ich aktualizáciu,
     • poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom, ako postupovať pri integrácii žiaka na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho zo špeciálno-pedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka,
     • v spolupráci s triednymi učiteľmi systematicky sledovať osobnostný vývin žiakov a zmeny v ich správaní; ak sa správanie žiaka nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov,
     • zabezpečovať prevenciu výchovných problémov, snažiť sa žiakov presvedčiť, aby sa so svojimi problémami v škole i v rodine prišli zdôveriť a poradiť skôr, ako dôjde ku kríze,
     • spolupracovať s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež, s CPPPaP so špeciálnym pedagógom,
     • zvýšiť opatrenia na zamedzenie šikanovania, klásť dôraz na zvyšovanie právneho vedomia a zdravého spôsobu života,
     • žiakom vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; venovať pozornosť výchove k ľudským právam - so zámerom podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dbať o rozvoj medziľudských vzťahov /prednášky, besedy, semináre/
     • viesť potrebnú písomnú dokumentáciu o výchovno-poradenskom procese v škole.

      

     Karierové poradenstvo

     Mgr. Renáta Zenníková

     email: zsbanka.zennikova@gmail.com alebo zennikova.r@zoznam.sk 

     Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 14:30

     Kariérové poradenstvo je zamerané najmä na zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho
     individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

     Kariérový poradca:

     • zabezpečuje poradenskú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na SŠ podľa požiadaviek zákonných zástupcov organizuje sprostredkovanie psychologického vyšetrenia žiakov 9. ročníkov k voľbe povolania v spolupráci s CPPP a P v Piešťanoch,
     • zabezpečuje evidenciu a spracovanie informácií pred testovaním v programe Testovanie 9 a Testovanie 5,
     • zabezpečuje evidenciu a spracovanie informácií o uchádzačoch na strednú školu v programe Proforient,
     • inštaluje ústrednú propagačnú nástenku o možnostiach štúdia na SŠ,
     • spolupracuje s výpočtovým strediskom v Piešťanoch – zasiela exporty informácií žiakovdo systémového spracovania,
     • v prípade potreby komunikuje so strednými školami,
     • informuje žiakov o možnostiach návštevy dní otvorených dverí na stredných školách,
     • koordinuje priebeh testovania a zabezpečuje školenie pre administrátorov pred testovaním a zároveň spolupracuje pri pripravovaní žiakov na testovanie – žiakov o správnom vypĺňaní monitorových hárkov,
     • vypĺňa, spracováva a zasiela prihlášky na stredné školy.


     Dôležité termíny v školskom roku 2021/2022

     • Do 20. 2. 2022 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     • 15. 3. – 30. 4. 2022 – Talentové skúšky.
     • 6. 4. 2022  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
     • Do 10. 4. 2022 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
     • 21. 4. 2022 – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.
     • 9. 5. 2022 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
     • 12. 5. 2022 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
     • 18. 5. 2022 – Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.
     • 21. 6. 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

      

     Informácie o stredných školách na stránke:

     https://www.svs.edu.sk

     https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

      

     Zápisné lístky:

      

     Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

     Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

     Koordinátor primárnej prevencie 

     Mgr. Katarína Šimkovičová

     Konzultačné hodiny: UTOROK 12:30 -13:30

     Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie:

     • Spolupracovať s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie drogových závislostí
     • Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie. Zisťovať aktuálny stav v škole v problematike drogových závislostí
     • Zamerať sa na aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, záškoláctva, šikanovania a podporovať právne vedomie detí
     • Realizovať besedy a zážitkové aktivity na tému obchodovania s ľuďmi, riziká práce v zahraničí, zneužívanie, týranie alebo vykorisťovanie detí
     • Realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
     • Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
     • Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog
     • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou
     • Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
     • Spolupracovať s psychológmi z CPPPaP, Mestskou políciou, Štátnou políciou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

     Linka detskej dôvery:  https://www.linkadeti.sk/domov
     Linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci
     Internetové linky dôvery: https://ipcko.sk  https://www.stalosato.sk  http://nenormalne.sk/
     Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk
     Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk
     Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk 

     SCŠPP Banka:  0948 298 766,  0948 902 064

     CPPPaP  Piešťany:  033/7743423,  0911 887 745

     Linka detskej istoty:  0800 116 111  (24 hodín denne)

     Detská linka záchrany:  0800 121 212,  0820 434 343
      

      

     Koordinátor environmentálnej výchovy

     Mgr. Klaudia Zemániková

     Na našej škole sa realizujú všetky vopred plánované aktivity ako sú zbery papiera, hliníka a pod. Naši
     žiaci sú vedení k environmentálnej výchove podujatiami, ktoré sú organizované v spolupráci
     s mestom Piešťany. Počas školského roka sú žiaci vychovávaní ku kladnému vzťahu k prírode od
     prvého ročníka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie