• CLIL

    • Metodika CLIL

      

     CLIL – Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov

     CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa žiaci a študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

     Metóda CLIL (Content Language Integrated Learning), pokrýva všetky formy vzdelávania všeobecno-vzdelávacích predmetov prostredníctvom vyučovania jazyka, ktorý nie je pre väčšinu žiakov materinským, tzn. že sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (matematika, prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, etická výchova a informatická výchova), s vyučovaním cudzieho jazyka. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, a ten sa stáva médiom vyučovania, t. j. pracovným jazykom. V celej Európe vrátane Slovenska rastie počet základných škôl, do ktorých sa zavádza CLIL v jeho rôznych formách. Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať, skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.


     Výsledky projektov a porovnávania ukazujú, že týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecne - vzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava.
      

     CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Nejazykový predmet sa rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom nejazykového predmetu. Cudzí jazyk sa využíva ako nástroj vzdelávania, nie len ako výsledok procesu vyučovania.

     Vlastnosti CLIL-u:

     • základom CLIL hodín je obsah, kedy na podklade rôznych tém dochádza k rozvoju jazyka,
     • jazyk je prostriedkom pre výučbu vzdelávacieho obsahu nie cieľom,
     • CLIL jazyk sa neobmedzuje iba na slovnú zásobu ale je vnímaný ako súbor jazykových prostriedkov, ktorý žiakom umožní dozvedieť sa viac o vyučovanom obsahu,
     • CLIL v jednotlivých predmetoch podporuje výučbu anglického jazyka a jeho aktíve použitie u žiakov,
     • jazyk sa používa prirodzene bez vysvetľovania použitých gramatických javov,
     • CLIL sa na jednotlivých hodinách používa v rozsahu od krátkych 5 min jazykových rozcvičiek až po ucelené precvičovanie, prípadne výklad učiva cez anglický jazyk,
     • žiak je hodnotený výhradne z obsahu učiva a nie z rozsahu zvládnutia jazykových vedomostí a zručností

      

     Výhody, ktoré CLIL prináša:

     • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,
     • prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch,
     • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového jazyka,
     • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby,
     • aktívne zapojenie sa na hodinách,
     • pozitívny postoj k cudziemu jazyku,
     • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,
     • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

      

     CLIL ponúka príležitosti, ktoré umožňujú žiakom používať cudzí jazyk prirodzene, takým spôsobom, že čoskoro zabudnú na to, že používajú cudzí jazyk a zamerajú sa iba na obsah. Pri metóde CLIL je cudzí jazyk spojený s inými predmetmi. V triede sú 2 hlavné ciele, jeden týkajúci sa predmetu, témy a jeden spojený s jazykom. Toto je aj dôvodom, prečo sa CLIL niekedy nazýva duálne zamerané vyučovanie. CLIL dokáže urobiť skutočne veľa, zvyšuje ochotu, chcenie a schopnosť učiť sa oboje – cudzí jazyk i nejazykový predmet.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : 0910 744 445 MŠ: 0910 199 969
   • 0905 992 379
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
   • 0911 098 445 sjskolkabanka@centrum.sk
   • 0911 097 445
  • Prihlásenie